Przedawnienie roszczeń

Windykacja przedawnionych roszczeń

Przedawnienie roszczeń nie przekreśla definitywnie ich windykacji i możliwości ich dochodzenia. Sądowi nie wolno uwzględniać upływu terminu przedawnienia z urzędu. Decyzję taką sąd może przyznać jedynie wtedy gdy dłużnik podniesie zarzut przedawnienia.

Roszczenie przedawnione nie gaśnie, nie może być tylko przymusowo realizowane. Oznacza to, że jeżeli dłużnik spełnił świadczenie po upływie terminu przedawnienia, nie może żądać jego zwrotu, nawet gdyby nie był świadomy upływu terminu i związanych z tym skutków prawnych.

Czym jest przedawnienie roszczeń?

Przedawnienie roszczeń jest to innego rodzaju niż czynność prawna zdarzenie prawne. Najważniejszym elementem jest upływ czasu czyli dawność. Dawność stanowi przesłankę do wywołania wskazanych w ustawie skutków prawnych.

Przedawnienie zostało uregulowane w art. 117- 125 kc. Przedmiotem przedawnienia roszczeń są tylko i wyłącznie majątkowe roszczenia cywilnoprawne. Nie podlegają więc przedawnieniu:

 • roszczenia niemające charakteru cywilnoprawnego (np. roszczenia procesowe)
 • uprawnienia cywilnoprawne w innej postaci niż roszczenia (np. nie podlega przedawnieniu prawo własności)
 • roszczenia niemajątkowe (np. ochrona dóbr cywilnoprawnych z art. 24 kc)
 • cywilnoprawne roszczenia majątkowe określone w wyjątkowych wskazanych w ustawie przypadkach (np. roszczenie windykacyjne z art. 222 kc dotyczące nieruchomości)
 • Zarzut przedawnienia roszczeń

  Zarzut przedawnienia polega na tym, że po upływie określonego prawem czasu dłużnik może uchylić się od jego zaspokojenia. Dłużnik może zrzec się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednak zrzeczenie może być dokonane dopiero po upływie terminu przedawnienia.

  Terminy przedawnienia roszczeń

  Terminy przedawnienia są normami bezwzględnie wiążącymi, oznacza to, że nie mogą być ani skracane ani przedłużane przez czynność prawną. Terminy przedawnienia, które są najczęściej kierowane do windykacji znajdziecie państwo w zakładce terminy przedawnienia.

  Przerwanie biegu przedawnienia

  Przerwanie biegu przedawnienia następuje poprzez zdarzenie, które występuje w toku biegu przedawnienia. Przerwanie biegu przedawnienia skutkuje tym, że biegnie ono od nowa. Powodem przerwania biegu przedawnienia jest:

 • podjęcie dochodzenia roszczenia przez uprawnionego dokonana przed organem powołanym do rozpatrywania sporu lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju
 • uznanie roszczenia przez dłużnika
 • wszczęcie mediacji • Źródła:

  Z. Radwański, Prawo cywilne- część ogólna, Warszawa 2007

  K. Pietrzykowski, Z. Banaszczyk, Kodeks cywilny: komentarz. Tom I, Warszawa 2002

  Kancelaria świadczy usługi dla osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych.