Aktualna wysokość odsetek ustawowych

Tabela odsetek ustawowych

odsetki ustawowe data początkowa data końcowa
8,00% 23.12.2014 do dzisiaj
13,00% 15.12.2008 22.12.2014
11,50% 15.10.2005 14.12.2008
13,50% 10.01.2005 14.10.2005
12,25% 25.09.2003 09.01.2005
13,00% 01.02.2003 24.09.2003

Kalkulator odsetek ustawowych

data początkowa data końcowa kwota

Podstawa prawna naliczania odsetek ustawowych

Poniżej prezentujemy podstawowe zapisy prawne, które upoważniają wierzyciela do naliczenia odsetek ustawowych. Warty podkreślenia jest fakt, że odsetki ustawowe są należne wierzycielowi z samego faktu opóźnienia w zapłacie. Wierzyciel nie musi udowadniać poniesionych strat. Warto więc domagać się odsetek ustawowych od dłużnika. Dłużnik korzystając z Państwa pieniędzy uzyskał dodatkowe korzyści.


Art. 359 k.c.

§ 1. Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu.

§ 2. Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe.

§ 21. Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne).

§ 22. Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne.

§ 23. Postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać przepisów o odsetkach maksymalnych, także w razie dokonania wyboru prawa obcego. W takim przypadku stosuje się przepisy ustawy.

§ 3. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wysokość odsetek ustawowych, kierując się koniecznością zapewnienia dyscypliny płatniczej i sprawnego przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, biorąc pod uwagę wysokość rynkowych stóp procentowych oraz stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego.

Art. 360 k.c.

W braku odmiennego zastrzeżenia co do terminu płatności odsetek są one płatne co roku z dołu, a jeżeli termin płatności sumy pieniężnej jest krótszy niż rok - jednocześnie z zapłatą tej sumy.

Art. 481 k.c.

§ 1. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

§ 2. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej niż stopa ustawowa, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy.

§ 3. W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może nadto żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

Kancelaria świadczy usługi dla osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych.