Czym jest tytuł wykonawczy i tytuł egzekucyjny?

Tytuł wykonawczy

Do przeprowadzenia egzekucji niezbędnym elementem jest dołączenie do wniosku tytułu wykonawczego. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzule wykonalności. Tytuł wykonawczy uprawnia do prowadzenia egzekucji całego roszczenia wierzyciela objętego tytułem, chyba, że z treści tytułu wynika ograniczenie egzekucji do określonych składników majątkowych.

Tytuły wykonawcze mogą pochodzić od sądów lub też mogą zostać wydane przez inne organy czy instytucje.

Tytuł egzekucyjny

Tytuł egzekucyjny to dokument stwierdzający obowiązek określonego świadczenia.

Elementy tytułu egzekucyjnego

Treść tytułu egzekucyjnego powinna dokładnie określać strony tj., kto jest wierzycielem, a kto dłużnikiem, oraz treść świadczenia. Kolejnym elementem jest termin spełnienia świadczenia, warunek od zaistnienia, którego uzależnione jest spełnienie świadczenia, ograniczenie odpowiedzialności dłużnika (np., gdy w orzeczeniu określono, że spadkobierca dłużnika ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe do określonej wysokości) oraz termin do którego wierzyciel może wystąpić o klauzulę wykonalności.

Rodzaje tytułów egzekucyjnych

Tytułami egzekucyjnymi są:

  • Orzeczenie sądowe - prawomocne wyroki, postanowienia, nakazy zapłaty w postępowaniu cywilnym
  • Ugoda zawarta przed sądem - musi być zgodna z przepisami prawa procesowego
  • Orzeczenie referendarza sądowego
  • Wyrok sądu polubownego
  • Ugoda zawarta przed mediatorem
  • Inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy prawa podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej np. bankowe tytuły egzekucyjne, ugody zawarte przed geodetą w sprawie rozgraniczenia nieruchomości
  • Akt notarialny
Kancelaria świadczy usługi dla osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych.